HOCKEY/EDF (PRÉPARATION MONDIAUX ELITE) : VAILLANTS MAIS BATTUS